AkmeConsulting >> Oferta >> Opracowania i wdrozenia modelowych rozwiazan

cent1_20.gif  naglowek5

 

Naszym Klientom oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowywaniu i wdrożeniu unikalnych rozwiązań wspierających rozwój społeczno-gospodarczy wykorzystujących sprawdzone wzorce (modele). Rozwiązania te dotyczą różnych obszarów:

 

  • zarówno rozwoju zasobów ludzkich, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych
  • jak też wdrażania nowych technologii informatycznych, w szczególności elektronicznych systemów zarządzania i obiegu dokumentacji.

 

 

Modele (sprawdzone wzorce, schematy rozwiązań, Dobre Praktyki)

 

W opracowaniach i wdrożeniach wykorzystujemy wcześniej przetestowane rozwiązania dotyczące:

 

  • problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem i marginalizacją społeczną, w tym kobiet, w powiązaniu z rynkiem pracy i wspieraniem rozwoju społeczno-gospodarczego
  • aktywności społecznej obywateli.

 

Modele te wykorzystują wcześniej sprawdzone narzędzia pomocne w trwałym rozwiązywaniu problemów integracji i włączenia społecznego, w szczególności na terenach gmin będących w niekorzystnej sytuacji (niski dochód na mieszkańca, położenie gminy, liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, strukturę demograficzną, strukturę gospodarczą i aktywność społeczną).

 

 

Współpraca i partnerstwo

 

Metodą pracy stosowaną przez nas w tym obszarze usług jest rozwiązywanie problemów poprzez integrowanie środowisk, grup, osób zainteresowanych - wokół wspólnego działania. Obszar ten dotyczy modelowych projektów z zakresu:

 

  • rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem, wykluczeniem i marginalizacją społeczną, w tym kobiet, w powiązaniu z rynkiem pracy i wspieraniem rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich.
  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli oraz ochrona środowiska naturalnego.

 

 

W ten sposób wykonane projekty skutecznie i na trwale mogą zmienić sytuację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, upowszechniając Dobre Praktyki i wspierając dialog partnerów społecznych.

 

 

Indywidualizm i unikatowość

 

Każdy klient jest dla nas indywidualny. Gwarantujemy fachowość i wnikliwą analizę specyfiki problemów Klienta, dzięki czemu przygotowywane przez nas projekty są kompleksowe i dostosowane do realnych potrzeb.

 

 

Doświadczenia zespołu w tworzeniu Dobrych Praktyk (wybrane)

 

Firma posiada doświadczony zespół pracowników i współpracowników - ekspertów z obszaru opracowywania i wdrażania sprawdzonych rozwiązań oraz zarządzania nimi. W trakcie swojej działalności zespół nasz zrealizował ok. 200 różnych projektów.

 

 

Technologie IT/ ITC

 

Usługi z tego obszaru wykonywane są przy współpracy z różnymi partnerami biznesowymi.

Zakres usługi w zależności od potrzeb obejmuje:

  • przygotowanie, pomoc w przygotowaniu lub uzupełnieniu brakujących opracowań i dokumentów 

  • przygotowanie projektu wykorzystującego modelowe rozwiązania, w tym tzw. Dobre Praktyki (analiza potrzeb, zasobów, zgodności z dokumentami strategicznymi, doświadczeń, rozwiązań, itp.)

  • prace wdrożeniowe lub usługi szkoleniowo-doradcze mające na celu przygotowanie potencjalnych realizatorów projektu (przeszkolenie realizatorów, przygotowanie tzw. partnerów projektu/ partnerstwa lokalnego)

  • usługi doradcze i/ lub monitorująco-ewaluacyjne wspierające realizację projektu (modelowego rozwiązania).

 

Poszukując najlepszych rozwiązań, zawsze uwzględniamy całość zarówno funkcjonującego, jak i planowanego systemu zarządzania.


  

Sposób zamówienia i realizacji usługi:

Opracowania i wdrożenia modelowych rozwiązań